Proksen sp. z o.o.

INWESTYCJE


OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROKSEN

Fachowe doradztwo gospodarcze

Więcej

USŁUGI

Oferujemy usługi konsultingowe

Więcej

SEKTORY

Energetyka, Ekologia, Środowisko naturalne

Więcej

REFERENCJE

Lista naszych Klientów z referencjami

Więcej

Aktualności

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska


Podpisaliśmy umowę na opracowanie Studium Możliwości dla projektu: „Zagospodarowanie zachodniego brzegu Wisły Śmiałej w Gdańsku”
Czytaj

Związek Międzygminny Zatoki Puckiej


Wygraliśmy przetarg na Nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczanie projektu pn. „Restytucja kluczowych elementów ekosystemu Zatoki Puckiej wewnętrznej” (ZOSTERA) w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko”
Czytaj

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie


Podpisaliśmy umowę na wykonanie audytu dla zadania "Rozbudowa Szpitala Klinicznego w Szczecinie"
Czytaj

więcej Aktualności

PROKSEN

 

 

 

P R Z E D S I Ę B I O R C O !

ROZWIŃ SWOJĄ FIRMĘ

PIENIĄDZE UNIJNE CZEKAJĄ NA CIEBIE

POMOŻEMY CI JE ZDOBYĆ

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

 

W lipcu br. został ogłoszony

konkurs dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców

na następujące typy projektów:

 • Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) produktów.
 • Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.
 • Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

Wnioski preselekcyjne przyjmowane są od 03.10.2016 r. do 14.10.2016 r.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • na koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
 • na szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej

55 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw

45 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku średnich przedsiębiorstw

albo

 • na koszty uzyskania, walidacji i ochrony patentów i innych WNiP,
 • na koszty oddelegowania wysoko wykwalifikowanego personelu z organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę,
 • na koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji,
 • na koszty personelu,
 • na koszty aparatury, sprzętu, budynków i gruntu (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu),
 • na koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy, patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne,

50 % wydatków kwalifikowalnych – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Weryfikacji podlega czy wnioskodawca przedstawił analizę innowacyjności potwierdzającą, że przedsięwzięcie, które zamierza zrealizować wpisuje się w definicję innowacji co najmniej w skali regionu, stosowanej krócej niż 3 lata.

W celu potwierdzenia rozwiązań innowacyjnych zastosowanych w projekcie wnioskodawca musi przekazać:

 • stosowną opinię o innowacyjności lub
 • spis podstaw/źródeł danych, na podstawie których określono stopień rozwiązań innowacyjnych zastosowanych w projekcie (z podaniem tytułów raportów, roczników statystycznych i dat ich wydania, adresów stron internetowych, roczników publikacji, itp. oraz wskazaniem miejsca ich dostępności w celu zweryfikowania z informacjami przedstawionymi, z zastrzeżeniem, że podstawą stwierdzenia innowacyjności nie mogą być jedynie ogólne teksty reklamowo-opisowe) lub
 • pozyskane patenty, wzory użytkowe czy zgłoszenia patentowe lub zgłoszenia wzoru użytkowego.

 

Trwają również nabory w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

1.1.1  Projekty B+R przedsiębiorstw

 • Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
 • Nabór wniosków dla MŚP oraz dla dużych przedsiębiorstw trwa do 30 grudnia br.
 • Maksymalna kwota dofinansowania to aż 20 mln €.

1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

 • Wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z tworzeniem linii pilotażowych.
 • Nabór wniosków dla dużych przedsiębiorstw trwa do 31 października br.
 • Maksymalna poziom dofinansowania to  40 % kosztów kwalifikowanych.

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

 • Wsparcie na tworzenie lub rozwój centrów badawczo rozwojowych przedsiębiorstw
 • Nabór wniosków dla wszystkich przedsiębiorstw trwa do 31 października br.
 • Projekty polegające na inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
 • Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz zakresu działań inwestycyjnych.

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 • Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
 • Nabór wniosków dla MŚP trwa do 30 stycznia 2017 r.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (dla mikro lub małego przedsiębiorcy) lub 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (dla średniego przedsiębiorcy).

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

 • Wsparcie udzielane będzie na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.
 • Nabór wniosków dla MŚP trwa do 20 stycznia 2017 r.
 • Maksymalna poziom dofinansowania to  50 % kosztów kwalifikowanych.

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

 • Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym, tzn. zakup nowej technologii, jej wdrożenie (lub wdrożenie własnej technologii) oraz uruchomienie na jej podstawie nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terenie RP towarów procesów lub usług
 • Nabór wniosków dla MŚP trwa do 30 września br.
 • Maksymalna wielkość dofinansowania tzw. premii technologicznej sięga 6 mln zł.

 

Z A I N T E R E S O W A N Y ?

Zaufaj ekspertom!

Skorzystaj z naszego doświadczenia!

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, nasi pracownicy odpowiedzą na wszelkie pytania. Zaproponują również spotkanie z bezpłatną konsultacją. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi oraz sugestie mające na celu sprecyzowanie bieżących potrzeb Państwa Firmy.

 

Proksen Sp. z o.o. działa na rynku krajowym od 16 lat z wieloma sukcesami w różnych dziedzinach gospodarki.

Zajmujemy się, m.in:

 • pozyskiwaniem dostacji unijnych
 • opracowywaniem Audytów
 • postępowanami przetargowymi
 • opracowywaniem Lokalnych Strategii Gmin
 • opracowywaniem Lokalnych Strategii Rewitalizacji
 • opracowywaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej
 • obsługą JRP
 • pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu