Proksen sp. z o.o.

INWESTYCJE


OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROKSEN

Fachowe doradztwo gospodarcze

Więcej

USŁUGI

Oferujemy usługi konsultingowe

Więcej

SEKTORY

Energetyka, Ekologia, Środowisko naturalne

Więcej

REFERENCJE

Lista naszych Klientów z referencjami

Więcej

Aktualności

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16).
Czytaj

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich[1] (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17).
Czytaj

Konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2
Czytaj

więcej Aktualności

RODO


Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) przedstawiamy Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Skąd mamy Państwa dane?
Państwa dane pozyskaliśmy:
1. bezpośrednio od Państwa,
2. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.
3. z Państwa strony www, BIP itp.
4. z wyszukiwarek ofertowych, m.in.: www.oferty-biznesowe.pl, e-gospodarka oraz Platform Ogłoszeniowych

Kto jest administratorem Państwa danych?
Proksen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń) ul. Lubicka 44, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu pod numerem KRS 0000008833, NIP: 956-19-98-779,tel.: 56 662 61 00, e-mail: proksen@proksen.pl

Jakie dane przetwarzamy?
Proksen Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych:
1. dane kontaktowe;
2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby realizacji Usługi, wykonania usługi i wystawienia faktury;
3. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed realizacją Usługi
2. w celu zawarcia i wykonania Usługi, którą zamówili Państwo w Proksen Sp. z o.o.,
3. w celu wykonania umowy zawartej z Proksen Sp. z o.o. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Proksen Sp. z o.o., np. wystawienia faktury

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Proksen Sp. z o.o., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania Usługi/Umowy. W przypadku niepodania danych osobowych Usługa nie będzie zrealizowana. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?
Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Proksen Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Proksen Sp. z o.o. jest legalne.

Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?
Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 56 662 61 00 lub e-mailowo pod adresem proksen@proksen.pl

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:
1. zawarcie i wykonanie umowy z Proksen Sp. z o.o.,
2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Proksen Sp. z o.o. (np. wystawienie faktury),
3. prawnie uzasadniony interes Proksen Sp. z o.o. (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Proksen Sp. z o.o. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania od Proksen Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Proksen Sp. z o.o. mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Proksen Sp. z o.o. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Proksen Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec Proksen Sp. z o.o..

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Proksen Sp. z o.o. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Proksen Sp. z o.o.?
Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).