Proksen sp. z o.o.

INWESTYCJE


OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROKSEN

Fachowe doradztwo gospodarcze

Więcej

USŁUGI

Oferujemy usługi konsultingowe

Więcej

SEKTORY

Energetyka, Ekologia, Środowisko naturalne

Więcej

REFERENCJE

Lista naszych Klientów z referencjami

Więcej

Aktualności

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16).
Czytaj

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich[1] (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17).
Czytaj

Konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2
Czytaj

więcej Aktualności

Audyty

Świadczymy usługi w zakresie wykonywania kompleksowego audytu, obejmującego część prawną, techniczną i finansową zadania inwestycyjnego.

Przykładowy zakres oferowanego audytu:

  • ocena poprawności opracowania dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę,
  • ocena realizacji projektu w zakresie rzeczowo-finansowej zgodności ze złożonym wnioskiem i podpisaną umową o dofinansowanie w ramach określonego Działania z funduszy europejskich,
  • ocena poprawności procedur przeprowadzonego postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
  • ocena funkcjonowania procedur w relacji Zamawiający – Wykonawca w kontekście zgodności z zawartymi umowami na roboty i dostawy, ustawą Prawo Zamówień Publicznych, ustawą Prawo Budowlane oraz umową o dofinansowanie,
  • ocena rzeczowej i terminowej realizacji umów z wykonawcami w kontekście zasadności wydatkowanych środków (jakości materiałów, BAT itp.) i Prawem Budowlanym w odniesieniu do dokumentacji projektowej,
  • ocena wykonania obowiązków stron procesu inwestycyjnego, w tym także nadzoru inwestorskiego, koordynacji projektu,
  • ocena konieczności realizacji robót dodatkowych oraz sprawdzenie procedur przetargowych w danym zakresie,
  • ocena operacji oraz dokumentów księgowych w kontekście należności wynikających z zawartej umowy z wykonawcą robót oraz umową o dofinansowanie.

Polecamy nasze usługi, będąc pewni, że może to przynieść wymierne korzyści. Ofertujemy przede wszystkim pełną informację o przebiegu procesu inwestycji, która będzie stanowić podstawę dla podejmowania decyzji a w konsekwencji może spowodować obniżenie kosztów (również poprzez uniknięcie korekt finansowych nałożonych przez instytucje kontrolujące) i skrócenie realizacji projektu.

Z powodzeniem przeprowadziliśmy następujęce Audyty:

 

Lp.

Opis pracy podobnej

Zamawiający

1

Wykonywała usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego dla projektu: „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Tucholskiego", realizowanego przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa kujawsko pomorskiego. Zakres usługi obejmował m.in. audyt procesu budowlano - inwestycyjnego.

Starostwo Powiatowe

w Tucholi

 

2

Przeprowadzeniu audytu zewnętrznego dla projektu „Regionalny system gospodarki odpadami Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami" dofinansowanego ze środków EFRU w ramach RPO WiM na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

 

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo

Sp. z o.o.

w Giżycku

3

Przeprowadzeniu audytu zewnętrznego dla projektu „Zachodniopomorski Szlak żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” Współfinansowany ze środków UE.

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Szczecin

4

Przeprowadzeniu audytu zewnętrznego dla projektu „ Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci komputerowej UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IPv6” Współfinansowany ze środków UE.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

5

Przeprowadzeniu audytu zewnętrznego dla projektu „ Budowa hali sportowej i basenu przy  zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie” Współfinansowany ze środków UE.

Gmina Miasta Rypin

6

Przeprowadzeniu audytu dokumentacji dwóch projektów realizowanych na terenie woj., kuj-pom, związanych z przygotowaniem wniosków o płatność w ramach RPO WK-P 5.2.2,

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu