Proksen sp. z o.o.

INWESTYCJE


OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROKSEN

Fachowe doradztwo gospodarcze

Więcej

USŁUGI

Oferujemy usługi konsultingowe

Więcej

SEKTORY

Energetyka, Ekologia, Środowisko naturalne

Więcej

REFERENCJE

Lista naszych Klientów z referencjami

Więcej

Aktualności

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16).
Czytaj

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17]


Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich[1] (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17).
Czytaj

Konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2
Czytaj

więcej Aktualności

Referencje

„Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji Włocławek”
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
-przygotowanie Studium Wykonalności;
-prezentacja Przedsięwzięcia;
-przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu
"Budowa kompostowni odpadów zielonych oraz biodegradowalnych wraz z doposażeniem istniejącego obiektu sortowni w Służewie"
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
- opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego
- przeprowadzenie kompleksowego postępowaniao udzieleniu zamówienia, tj.:
- sporządzenie ogłoszenie o zamówieniu,
- uczestniczenie w pracach komisji przetargowej,
- udzielanie odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania przetargowego,
- ocena ofert złożonych przez Wykonawców,
- sporządzenie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- konsultacje prawne związane z PZP oraz funkcjonującym kompleksem unieszkodliwiania odpadów w Służewie.

" Budowa drogi wojewódzkiej nr 913 na odcinki DK S-1 Węzeł Lotnisko- do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ulicy Józefa Piłsudskiego w miejscowości Pyrzowice"
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
Opracowanie Studium Wykonalności
" Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Głodowo"
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
- opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Działania 5.1 Dostosowania do zmian klimatu- Wzmocnienie Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020
- opracowanie właściwego wniosku o dofinansowanie
" Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego"
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
Opracowanie Studium Wykonalności zgodnego z wymogami konkursu RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego
" Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk"
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
- opracowanie Studium Wykonalności z wymaganymi  załącznikami
- opracowanie Wniosku Aplikacyjnego
- opracowanie dodatkowej analizy finansowej oraz opracowań uzupełniających Wniosek aplikacyjny
" System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego- etap I"
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Raszyn- faza V"
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
- Studium Wykonalności z wymaganymi załącznikami
- Wniosek aplikacyjny
" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 Żarki- Myszków od km 26+975 do km 32+406"
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
Opracowanie Studium Wykonalności
" Sucha fermentacja dla selektywnie zbieranych odpadów zielonych i skratek, przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku"
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
Opracowanie Studium Wykonalności
" Budowa drogi gminnej Borzymie- Janowo nr 190732C, Gmina Choceń"
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
Opracowanie Studium Wykonalności
" Zagospodarowanie zachodniego brzegu Wisły Śmiałej w Gdańsku"
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
a) opracowanie Karty Informacyjnej Projektu i innych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obszaru objętego przedmiotem zamówienia
b) opracowanie Studium Możliwości obejmujące m.in.:
- inwentaryzację stanu istniejącego
- szkicową koncepcję przyjętych  rozwiązań technicznych spełniającą przyjęty cel projektu
- uwarunkowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz zakresu czynności i uzgodnień niezbędnych do podjęcia procesu projektowego i inwestycyjnego
- analizę możliwości podejmowania  projektowania i inwestycji w drodze partnerstwa publiczno- prywatnego
- analizę rynku
- analizę ekonomiczną przyjętej szkicowej koncepcji
- analizę społeczno- środowiskową
"Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek"
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :

- usługi doradcze w fazie przygotowawczej;
- przygotowanie Studium Wykonalności;
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej na usługę nadzoru nad robotami budowlanymi,
- przygotowanie procedur dla JRP
„Produkcja estrów metylowych na bazie oleju rzepak., komponowanie estrów metyl. z olejem napędowym”
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :

- przygotowanie Studium Wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną;
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie;
- rozliczenie Projektu
„Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu”
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu według WK FIDIC (Żółta Książka)
„Projekt Nr 2000/PL/16/P/PE/001- „Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny”
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań wchodzących w skład Projektu (FIDIC Żółta i Czerwona Książka)
„Budowa hali sportowo-widowiskowej w Koronowie”
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
„Dobrzyńskie Centrum Turystyki i Sportu- Hala Sportowa”
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
„Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu według WK FIDIC (Żółta Książka)
„Budowa szkolnej hali widowiskowo – sportowej w miejscowości Radziki Duże”
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
"Uporządkowanie Gospodarki Cieplnej w Starej Kiszewie”
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
Wykonanie audytu zewnętrznego projektu
„Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IPv6”
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
Wykonanie audytu zewnętrznego projektu
„Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3”
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
Wykonanie badania ewaluacyjnego
„Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim”
Zakres obowiązków Proksen Sp. z o.o.  :
Wykonanie badania ewaluacyjnego